Skip to the content

II Ciklus studija

Diplomski studijski program Voćarsko-vinogradarskog, Povrtlarsko cvjećarskog i Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi smjera profilisan je kao inženjersko-stručni studij i za cilj ima obezbjeđivanje formalno priznatog drugog stepena univerzitetskog obrazovanja prema principima Bolonjskog procesa (magistar struke) koje diplomantu kroz dublje i sistematičnije izloženu nastavnu materiju omogućuje kako razvoj znanja i kompetencija stečenih na prethodnom nivou studija, tako i formalne pretpostavke za nastavak studija na trećem stepenu univerzitetskog obrazovanja (doktorat nauka iz oblasti studija ili iz srodnih oblasti). Osim toga, završetkom ovog diplomskog studija diplomant izgrađuje i učvršćuje svoju stručnu kompetentnost za oblast biljne poljoprivredne proizvodnje.

Apsolviranje studijskog programa koji je po strukturi, postavljenim ciljevima i nastavnim planovima profilisan kao akademski diplomski studij studentima omogućava:

 • znanja i razumijevanja utemeljenA na proširenim i produbljenim spoznajama stečenim na ranijim studijima koja predstavljaju osnovu za sposobnost originalnog pristupa u razvoju ili primjeni ideja u istraživačkom kontekstu,
 • sposobnosti primjene znanja i razumijevanja te rješavanja problema u novom, nepoznatom ili multidisciplinarnom okruženju vezanom za područje studiranja,
 • sposobnosti integrisanja znanja i donošenja sudova u analizi kompleksnih situacija, uključujući situacije sa nekompletnim ili ograničenim informacijama,
 • izgradnje socijalne i etičke odgovornosti kod primjene znanja i donošenja sudova,
 • sposobnosti argumentacije, prenošenja stavova i jasnog i nedvosmislenog zaključivanja i u specijalističkom i u laičkom okruženju (komunikacija),
 • vještine i navike učenja razvijenih do vrlo visokog stepena samostalnosti
 • stručnih znanja i vještina potrebnih u tehnološkom planiranju i realizaciji savremene poljoprivredne proizvodnje

Završetkom diplomskog studija  diplomant će biti u stanju samostalno osmisliti i organizovati realizaciju jednostavnijih stručnih i istraživačkih programa i projekata iz oblasti biljne poljoprivredne proizvodnje i srodnih oblasti te samostalno pripremiti izvještaje i prezentirati rezultatate programa i projekta. Za ove opšte kompetencije student će se pripremati kroz sve predmete studijskog programa, a posebno kroz izradu svog završnog rada. Na ovaj način kod studenta će se razvijati sposobnosti koje treba da vode ka njegovoj/njenoj kompetentnosti za:

 • sinetički i analitički pristup u rješavanju problema,
 • procjenu zahtjeva prakse i primjenu stečenih znanja u praksi,
 • produbljena znanja iz oblasti biljne poljoprivredne proizvodnje,
 • timski rad i samostalno donošenje procjena, sudova i odluka
 •  primjenu osnova informacionih tehnologija u području studija

Uslovi upisa diplomskog studija

Uslov za upis na diplomski studij je završen trogodišnji studijski program prvog ciklusa univerzitetskog obrazovanja sa verifikovanih 180 ECTS.

Predložene diplomske studije mogu upisati studenti sa poljoprivrednih i biotehničkih fakulteta u Bosni i Hercegovini i studenti sa srodnih fakulteta iz regiona i svijeta.

Opšti podaci o diplomskom studijskom programu

Nosilac studijskog programa

Agromediteranski fakultet

Univerzitetski stepen

Diplomski studij

Naziv odsjeka

Voćarsko-vinogradarski

Naziv diplome

Magistar poljoprivrede - voćarsko-vinogradarski smjer

Trajanje studija

2 godine - 4 semestara

Broj kredita

120

  

Nosilac studijskog programa

Agromediteranski fakultet

Univerzitetski stepen

Diplomski studij

Naziv odsjeka

Povrtlarsko-cvjećarski

Naziv diplome

Magistar poljoprivrede- povrtlarsko-cvjećarski smjer

Trajanje studija

2 godine - 4 semestara

Broj kredita

120

 

Zvanje koje student stiče završetkom studija

Diplomski studij se završava polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom završnog rada u skladu sa studijskim programom. Završetkom dvogodišnjeg  diplomskog studijskog programa stiče se zvanje  Magistar poljoprivrede - voćarsko-vinogradarski smjer i Magistar poljoprivrede - povrtlarsko-cvjećarski smjer. #Magistar....

Studijski program realizuje se kao diplomski studij na Agromediteranskom fakultetu u Mostaru  u trajanju od dvije akademske godine (četiri semestra) sa ukupnim opterećenjem od 120 ECTS bodova.  Studij se organizuje na tri smjera:

 • Voćarsko-vinogradarski smjer
 • Povrtlarsko-cvjećarski smjer
 • Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi
 • Urbana poljoprivreda

 

 

Copyright © 2024 UNMO.ba