Skip to the content

Nutricionizam

Nutricionizam ili nauka o prehrani je primijenjena prirodna nauka koja proučava odnos između čovjeka i hrane, te implikacije koje proizlaze iz tog odnosa i reflektiraju se na sociološki, psihološki, fiziološki, hemijski i biohemijski aspekt života. Pokretanje dodiplomskog studija „Nutricionizma“ je proizašlo iz sve izraženije potrebe za obrazovanjem stručnih kadrova koji će biti osposobljeni za rad na poslovima vezanim uz sigurnost i kvalitetu hrane, za rad na planiranju i organizaciji prehrane te pripremi hrane, edukaciji i promociji zdravlja. Studijski program "Nutricionizam" je savremeno koncipiran program multidisciplinarne prirode. U središtu pažnje je prehrana čovjeka kao važan faktor u očuvanju zdravlja i obavljanju njegove svakodnevne aktivnosti. Da bi mogli kompetentno i visokoprofesionalno riješavati pitanja vezana uz prehranu, hranu i zdravlje, nužno je da na dodiplomskom nivou studenti steknu znanja o savremenim spoznajama iz temeljnih naučnih polja i grana poput hemije, biohemije, biologije, genetike, humane fiziologije, toksikologije i mikrobiologije, te sociologije i psihologije.  S obzirom na razvoj nauke, tehnike i tehnologije, otvoren je i prostor za proizvodnju tzv. „nove hrane“, a završetkom ovog studijskog programa dobio bi se stručni kadar koji je kompetentan da odgovori na sve izazove. 

Kombiniranjem teoretskih osnova i praktičnih iskustava, studenti stiču vještine koje će im omogućiti da djeluju kao kompetentni profesionalci u području nauke o hrani i nutricionizma. Specifičnost ovog studija jest usmjerenost prema prehrani, hrani biljnog i životinjskog porijekla, te njenoj ulozi u održavanju zdravlja.

Nastavni kadar obuhvata stručnjake iz prirodnih nauka, agronomije, prehrambenih tehnologija, društvenih i sportskih nauka, kao i medicine.

Prehrambeni sistem obuhvata sve elemente (okoliš, ljude, impute, procese, infrastrukturu, institucije itd.) i aktivnosti uključene u proizvodnju, preradu, distribuciju, pripremu i potrošnju hrane, i na kraju rezultate tih aktivnosti, kao što su socioekonomski i ekološki ishodi.  Rješavanje pitanja prehrane zahtijeva djelovanje u svim fazama prehrambenog lanca – od proizvodnje preko prerade do maloprodaje i potrošnje – i rezultira širim fokusom koji obuhvata cijeli prehrambeni sistem. 

 1. OPĆI PODACI O STUDIJSKOM PROGRAMU

Predloženi studijski program se realizuje kao dodiplomski studij koji traje šest semestara sa ukupno 180 ECTS kredita, a što je 30 ECTS kredita po semestru ili 60 ECTS kredita u jednoj godini. Jedan ECTS bod pretpostavlja 25 sati rada studenta.

Naziv

Nutricionizam

Nivo (ciklus)

Dodiplomski studij, I CIKLUS

Broj ECTS bodova

180

Vrsta studija

Akademski dodiplomski studij

Zvanje

Bachelor inžinjer nutricionizma

Područja, polja obrazovanja

4. Područje biotehničkih nauka, 4.01. Poljoprivreda (agronomija)

Način izvođenja

Studij se izvodi kao redovni uz plaćanje.

Nosilac i izvođač studijskog programa

Agromediteranski fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“u Mostaru

Partneri

-

Copyright © 2024 UNMO.ba