Skip to the content

Studij

Kako studirati na Agromediteranskom fakuletu?

Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić"u Mostarunastavu organizuje prema Bolonjskim principima kroz tri ciklusa studija

Dodiplomski studji traje 3 godine u ekvivalentu od 180 ECTS bodova. Upis na prvi ciklus studija zahtjeva završenu četverogodišnju srednju školu, gdje se pri upisu vrši bodovanje ukupnog uspjeha, te ostvarenog uspjeha iz predmeta biologija i hemija.

Diplomski studij zahtjeva završen prethodni ciklus studija i trajaje 2 godine u ekvivalentu od 120 ECTS bodova

Doktorski studij traje 3 godine u ekvivalentu od 180 ECTS bodova. 

Copyright © 2024 UNMO.ba