Skip to the content

Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2021. godini.

  • Preuzimite Javni poziv ovdje: LINK

Aplikacione obrazce možete preuzeti:

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom  „Javni poziv 2021. – financiranje/sufinanciranje programa– NE OTVARATI“

  • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 18.09.2021. godine.
  • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj web stranici Fonda www.fond.ba.
  • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
  • Komisija za selekciju putem informacija na web stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim lot-ovima koji ne ispunjavaju uvjete za dodijelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem će korisnici biti informirani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
  • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Fonda.
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
  • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

PREUZETO - https://szzhnz-k.ba/viewnews.php?id=487 

 

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba