Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE LANE TORLO

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE LANE TORLO

Na osnovu člana 39 i člana 43 . Pravila studiranja na II ciklusu studija Univerziteta ,, Džemal Bijedić“ u Mostaru, Nastavno-naučno vijeće Agromediteranskog  fakulteta, na 140. sjednici održanoj 6. 5. .2019. godine donijelo je odluku br. 230-4-88/19 o formiranju Komisije za ocjenu završnog rada pod nazivom: „Komparativna analiza proizvodnje sadnica Punica granatum var. „nana“ generativnim načinom u zavisnosti od ekoloških faktora“ kandidatkinje Lane Torlo, Bechelor inženjer poljoprivrede, apsolventice II ciklusa studija smjer- Ekologija i upravljanje okolišom u  poljoprivredi u sljedećem sastavu:

1. dr. Ahmed Džubur, redovni profesor Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na predmet „Specijalno voćarstvo“, mentor

2. dr. Semina Hadžiabulić, vanredni profesor Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na naučnoj oblasti „Genetika sa oplemenjivanjem biljaka“, predsjednik komisije

3. dr. Elma Temim, redovni profesor na Agromediteranskom fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na naučnoj oblasti „Cvjećarstvo“,član

Rezervni član: dr. sc. Jasmina Aliman, vanredni profesor, na naučnoj oblasti „Voćarstvo“  na Agromediteranskom  fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Odbrana će se obaviti 21.10. 2019. u sali 3/II Agromediteranskog fakulteta sa početkom

u 10:00 sati.

 

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 11.10.2019.                                                                        DEKAN:

                                                                                                Prof. dr. Elma Temim

Copyright © 2020 UNMO.ba