Skip to the content

Održana prezentacija naučnoistraživačkih projekata implementiranih u 2019. godini

Prezentacija naučno-istraživačkih projekata akademskog osoblja fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru čija implementacija je trajala u 2019. godini održana je 13.2.2020. godine na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, u okviru programa  obilježavanja 43. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Prezentirano je 8 naučno-istraživačkih projekata te su date i kratke informacije o obrazovnim i projektima saradnje sa okruženjem. Naučno-istraživačke projekte je prezentiralo akademsko osoblje (prodekani za naučno-istraživački rad i voditelji projekata).

Agromediteranski fakultet se predstavio sa dva projekta pod nazivima:

  • Ispitivanje hemijskog sastava autohtonih i introdukovanih sorti trešnje (Prunus avium L.) na području Bosne i Hercegovine i Slovenije

  • „Support of scientific and pedagogical activities at University of Mostar and University of Džemal Bijedić(Podrška naučno-istraživačkom radu Mostarskim univerzitetima)

Danas, 14.2.2020. godine sa početkom u 10:00 sati na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru biti će održana i prezentacija međunarodnih projekata.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba