Skip to the content

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA ZA KANDIDATA ŠETKA ERMANA

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Agromediteranski fakultet

 

Broj: 230-1-

Mostar, 09.07.2019. godine

 

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA

ZA KANDIDATA ŠETKA ERMANA

 

Kandidat  Šetka (Dervo) Ermana rođena je 15.01.1996. godine u Mostaru, opština Mostar, država Bosna i Hercegovina. Dodiplomski studij na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru upisuje školske 2014/2015. godine, smjer Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi,  po Bolonjskom nastavnom planu i programu. Dodiplomski studij završava 2017. godine.

Nakon toga upisuje Diplomski studij u školskoj 2017/2018, smjer Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi. Nakon što je uspješno obavila sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom, studentu Šetka Ermani odobrena je tema za odbranu završnog rada pod nazivom: «FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE RAZLIČITIH IZVORIŠTA NA PODRUČJU STOCA», a za mentora za izradu završnog rada imenovana je doc.dr. Alma Mičijević.

 

U skladu sa pravilima Agromediteranskog fakulteta obrazovana je komisija za odbranu završnog rada u sastavu:

 

  1. doc.dr. Alma Mičijević, mentor
  2. prof.dr. Alma Leto, predsjednik
  3. doc.dr. Aida Šukalić, član

 

Donesena je odluka o javnoj odbrani završnog rada za 18.07.2019. godine u 10.00 h.

 

 

 

_________________

Studentska služba   

Copyright © 2019 UNMO.ba