Skip to the content

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA ZA KANDIDATA HADŽIĆ ARMIN

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Agromediteranski fakultet

 

Broj: 230-1-

Mostar, 10.07.2019. godine

 

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA

ZA KANDIDATA HADŽIĆ ARMIN

 

Kandidat  Hadžić (Enver) Armin rođen je 28.03.1994. godine u Minhenu,  država Savezna Republika Njemačka. Dodiplomski studij na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru upisuje školske 2012/2013. godine, voćarsko-vinogradarski smjer, po Bolonjskom nastavnom planu i programu. Dodiplomski studij završava 2015. godine.

Nakon toga upisuje Diplomski studij u školskoj 2015/2016, voćarsko-vinogradarski smjer. Nakon što je uspješno obavio sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom, studentu Hadžić Arminu odobrena je tema za odbranu završnog rada pod nazivom: «TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNJE VRHUNSKOG VINA CHARDONNAY», a za mentora za izradu završnog rada imenovana je prof.dr. Semira Sefo.

 

 

U skladu sa pravilima Agromediteranskog fakulteta obrazovana je komisija za odbranu završnog rada u sastavu:

 

  1. prof.dr. Hanadija Omanović, predsjednik
  2. prof.dr. Semira Sefo, mentor
  3. doc.dr. Alma Mičijević, član

 

 

Donesena je odluka o javnoj odbrani završnog rada za 18.07.2019. godine u 12.00 h.

 

 

_________________

Studentska služba   

Copyright © 2019 UNMO.ba