FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

jan
20

KONKURS za izbor spoljnih saradnika

Konkursi
Agromediteranski fakultet
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
Na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta broj: 230-1-637-4/09 od 31.12.2009. godine
raspisuje
 
KONKURS
za izbor spoljnih saradnika
 
u nastavnim i saradničkim zvanjima, za angažovanje u nastavnom procesu u ljetnom semestru školske 2009/2010. godine.
 
Nastavnik, u svim zvanjima, za predmet:
 
1. Biohemija, 30 sati nastave
1 izvršilac
2. Povrtlarstvo, 30 sati nastave
 
3. Specijalno povrtlarstvo, 30 sati nastave
 
4. Ishrana biljaka, 30 sati nastave
1 izvršilac
5. Specijalno cvjećarstvo, 30 sati nastave
 
6. Pejsažna arhitektura, 30 sati nastave
 
7. Uređenje zemljišta i irigacije, 30 sati nastave
1 izvršilac
8. Pedologija, 45 sati nastave
1 izvršilac
 
Saradnik (asistent ili viši asistent) za predmet:
 
1. Povrtlarstvo, 30 sati vježbi
 
2. Specijalno povrtlarstvo, 30 sati vježbi
 
3. Uređenje zemljišta i irigacije, 30 sati vježbi
1 izvršilac
 
Za predmete pod rednim brojevima 2. i 3., te 5. i 6. Nastavnik, u svim zvanjima, angažovat će se 1 izvršilac, te za predmete pod rednim brojevima 1. i 2. Saradnik (asistent ili viši asistent) će se angažovati 1 izvršilac.
 
Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni priložiti sljedeće dokumente:
1. Rodni list,
2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
3. Odluku o izboru u nastavno ili saradničko zvanje
 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja (do 28.01.2010. godine) na Web stranici Fakulteta i Univerziteta.
 
Prijave na Konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
Agromediteranski fakultet
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
USRC "Midhad Hujdur-Hujka"
88104 Mostar
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.