FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
O Fakultetu
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Naučni skupovi
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Nastavni planovi
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

Postdiplomski studij

1. NOSILAC POSTDIPLOMSKOG STUDIJA

Nosilac postdiplomskog studija je Agromediteranski Fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (u daljem tekstu: Fakultet).

U organizaciji postdiplomskog studija Fakultet sarađuje sa: Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom iz Sarajeva, Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Agronomskim fakultetom Čačak, Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Akdeniz Univerzitetom iz Antalije (Turska), NHL Univerzitetom (NORAGRIC) iz Osla (Norveška), Biotehničkim institutom iz Podgorice (Republika Crna Gora).

Fakultet sarađuje i sa predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija angažiranim u projektima relevantnim za program postdiplomskog studija.

I na postdiplomskom studiju je zadržana tradicija koju je Agromediteranski fakultet u Mostaru razvijao od samoga početka svoga formiranja, da se na studiju kao nastavnici, osim profesora s matičnog fakulteta, angažuju i vrhunski stručnjaci iz cijele Bosne i Hercegovine ali i okruženja.
 
Studijske grupe:
  • Ekologija i upravljanje okolišem
  • Voćarstvo

2. CILJEVI POKRETANJA

Cilj postdiplomskog studija je sticanje proširenih znanja u disciplinama obuhvaćenim ovim studijskim grupama. Uporedo sa navedenim, obavlja se i upoznavanje sa metodologijom naučno­istraživačkog rada i osposobljavanje za učešće u njemu.

Cilj obrazovanja na ovom postdiplomskom studiju jeste osposobljavanje stručnjaka koji će biti sposobni da samostalno djeluju i unapređuju poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu okoliša.

3. RAZLOZI I SVRHA POKRETANJA

Studijska grupa „Ekologija i upravljanje okolišem“

Potrebe Bosne i Hercegovine za visokoobrazovanim kadrovima, te za novim znanjima i znanjima za preuzimanje tuđih znanja u narednom periodu, postaju sve veće. Nepovratni put ka evropskim integracijama zahtijeva od svih naših institucija, a posebno od obrazovnih da uvode red u svom djelovanju i da ga vezuju za povećanje društvene odgovornosti i disciplinarnosti.

Razvijeni obrazovni sadržaji iz područja održivog razvoja na fakultetu upućuje dekanat, menadžment i sve obrazovne i istraživačke funkcionalne jedinice da postojeće programe projiciraju u tom pravcu. Sadašnje stanje razvijenih sadržaja ne odgovara potrebama Univerziteta niti Agromediteranskog fakulteta koji namjerava postati generator razvoja bosanskohercegovačkog juga sa aspekta kadrovskog jačanja razvoja privrede i društva. Tako bi Fakultet direktno učestvovao u humanoj ekologizaciji Juga Bosne i Hercegovine i izgradnji održivog društvenog razvoja.

Bosna i Hercegovina spada u red onih zemalja koje se ne mogu pohvaliti u korištenju stranih baza podataka u oblasti obrazovanja za održiv razvoj. Analiza raspoloživih statističkih podataka, koji proističu iz opsežne studije u segmentu obrazovanja za održiv razvoj, koje je obavljeno u organizaciji UNDP-ovog ureda u Sarajevu, donosi da se situacija u Bosni i Hercegovini u pogledu uvođenja obrazovanja za održiv razvoj može okarakterizirati kao izrazito loša. Jako je mali broj obrazovnih institucija i to uglavnom fakulteta koji se mogu pohvaliti odgovarajućom opremom i savremenim metodama nastave. Ta nastava podrazumijeva posjedovanje najmodernije opreme za učenje na daljinu i stalno osmišljavanja strategije na koji način raspoloživu opremu staviti praktično u upotrebu u redovnom obrazovnom procesu na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, kao i za najrazličitije programe obrazovanja za zaposlene radnike preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Menadžment Fakulteta svjestan je da će obrazovanje za održiv razvoj naći svoju ozbiljniju primjenu nakon izrade generalne strategije za razvoj nauke i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Pitanje obrazovanja treba sagledati u kontekstu cjelokupnog razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini kao i u kontekstu sveukupnog društveno-ekonomskog razvoja zemlje. Iskustva različitih zemalja postoje i treba ih pravilno sagledati i nastojati primjeniti u Bosni i Hercegovini, uvažavajući specifičnosti koje u njoj postoje.

Studijska grupa „Voćarstvo“

Specijaliziran pristup razvoja poljoprivrede nameće stalne potrebe za usavršavanjem kadrova kroz dodatno obrazovanje. Poljoprivreda u razvijenim zemljama je na vrlo visokom tehnološkom nivou i očituje se kroz praćenje agroekoloških uslova i sve većoj orijentacije na uzgoj višegodišnjih kultura, proizvodnji u zaštićenim prostorima i ekološkom pristupu proizvodnje.

U Bosni i Hercegovini je uočljiv trend podizanja voćnjaka i razvoja voćarstva, što zahtjeva adekvatan pristup za obrazovanje stručnih i edukovanih kadrova iz oblasti voćarstva. Ovi kadrovi moraju zadovoljiti svojim znanjem i sposobnostima sve zahtjevnije uslove savremene proizvodnje voća, koja će biti ekonomski isplativa, ali i koja vodi računa o okolišu i očuvanju biodiverziteta.

4. CILJNA GRUPA

Studijska grupa „Ekologija i upravljanje okolišem“

Postdiplomski studij je namijenjen Inženjerima poljoprivrede, Tehnolozima, Menadžerima iz područja proizvodnje, prerade, prodaje i nabavke hrane, sredstava za rad i osnovnog materijala za proizvodnju i preradu hrane, ali i postdiplomcima ostalih fakulteta bio-tehničkih, tehničkih i ekonomskih nauka, koji se žele baviti naučnim radom, a u isto vrijeme, osposobiti se za učešće u tranzicijskim procesima priključivanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Studij je interesantan i za kandidate koji rade u državnoj ili lokalnoj upravi a tiču se regulative vezane za kontrolu, distribuciju hrane, zatim sigurnost korištenja proizvoda uopšte, te urbaniteta i zaštite okoline.

Polaznici će kroz ovaj studij usvojiti potrebna znanja o osnovama proizvodnih sistema u poljoprivredi, njihovoj efikasnosti i civilizacijskoj i društvenoj situiranosti. Inženjerstvo zaštite okoline, te važnost uvođenja inovacija u proizvodnju komplementarna je sa prvom disciplinom i u skladu sa modernim stremljenjima konkurentne privrede. Osim toga polaznici će savladat kurseve iz upravljanja proizvodnim sistemima sa aspekta sistema kvaliteta i sistema okolinskog upravljanja. Etika okoline za tehnologe je važna disciplina koja doprinosi uspostavljanju rasta sa ograničenim djelovanjem u okolini. Nakon svake proizvodnje ostaje otpad, koji kao roba ima svoju cijenu i svoje tokove, pa će polaznici apsolvirati i kurs iz upravljanja otpadom. U procesu pripreme postdiplomaca za izradu magistarskog rada kandidati će odslušat kurseve iz metodologije naučno-istraživačkog rada i upoznat sa osnovama metodologije sistemske analize za okolinska istraživanja.

Savladavajući pojedine discipline kandidati će ovladati rizicima, kao naučnim pojmom, koji je strukturalno vezan za samu suštinu moderne civilizacije, njihovim prepoznavanjem u konceptu održivog razvoja, razumjevanju i mogućnostima akcidenata. Osim toga ovladat će načinima izgradnje ekološke svijesti kod menadžera, tehnologa i inženjera i širenja svijesti o povezanosti i nedjeljivosti čovjeka sa njegovim privrednim djelovanjem i prirode, te prevencijom i predostrožnošću, kao i učešću u smanjenju pritiska na okolinu.

Studijske grupe: „Voćarstvo“

Postdiplomski studij je namijenjen diplomiranim studentima Agromediteranskog fakulteta, ali i ostalih fakulteta bioloških nauka, koji se žele baviti naučnim radom, a u isto vrijeme, produbljenim obrazovanjem, osposobiti za učešće u tranzicijskim procesima i time kontribuirati priključenju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ovaj postdiplomski studij će biti otvoren, osim studentima biotehničkih fakulteta, i onima iz drugih naučnih područja, prvenstveno prirodnih i biomedicinskih, a dijelom i drugih.

Studij je interesantan za kandidate koji rade, ili planiraju raditi, u djelatnostima za čije je uspješno obavljanje neophodno produbljeno znanje iz oblasti voćarstva. Završetkom postdiplomskog studija, studenti će biti osposobljeni za poslove u oblasti ovih disciplina, kao i za angažman u odgovarajućim institucijama i ustanovama (ministarstva, obrazovanje).

5. USLOVI UPISA

Na Postdiplomski studij može se upisati lice koje je završilo dodiplomski studij iz oblasti prirodnih nauka i drugih srodnih nauka. Jedan od uslova je i poznavanje jednog svjetskog jezika. Potvrdu o znanju jezika podnosi kandidat posebno, ukoliko za vrijeme redovnih osnovnih studija nije učio i polagao ispit iz stranog jezika. Izbor kandidata na osnovu uredno raspisanog konkursa vrši Vijeće postdiplomskog studija. Na postdiplomski magistarski studij upis se vrši putem konkursa.

Odluku o broju studenata koji se upisuju na postdiplomski studij donosi Upravni odbor Agromediteranskog fakulteta na prijedlog Nastavno-naučnog vijeće Fakulteta po pribavljenom mišljenju Univerziteta.

Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informiranja kao i na web-sajtu Fakulteta.

Fakultet objavljuje konkurs nakon dobivanja saglasnosti Univerziteta i Odluke Upravnog odbora Fakulteta za školsku godinu.

Prijave po raspisanom konkursu primaju se 20 dana nakon objavljivanja konkursa.

Konkurs sadrži obrazovne profile za koje se raspisuje, broj kandidata koji se prima, uslove upisa, rokove prijave, i eventualno dodatne kriterije koje usvoji NNV na prijedlog Vijeća postdiplomskog studija.

Kod predlaganja broja kandidata za upis, Vijeće postdiplomskog studija je obavezno da broj kandidata uskladi sa brojem mentora koji mogu da prime nove kandidate.

Kandidati koji su diplomu o visokom obrazovanju stekli u inostranstvu dužni su prije prijave na konkurs nostrificirati diplomu.

Strani državljani upisuju postdiplomski studij pod istim uslovima kao i državljani BiH.

Izbor kandidata prijavljenih po raspisanom konkursu vrši Vijeće postdiplomskog studija na osnovu ispunjenosti osnovnih uslova konkursa i dokumentacije kandidata.

6. IZVOĐENJE NASTAVE

Nastava se sastoji iz predavanja, seminara, individualnih konsultacija, mentorskog rada, individualnog i zajedničkog naučno-istraživačkog rada na Agromediteranskom fakultetu ili drugoj instituciji, uz prethodno odobrenje fakultetskog vijeća, te izrade magistarskog rada.

Nastavu, prema nastavnom programu studija, izvode nastavnici Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, te nastavnici odgovarajućih nastavnih disciplina drugih fakulteta koje, na prijedlog Vijeća postdiplomskog studija, pozove Dekan Fakulteta. Za svaki nastavni predmet predviđeno je učešće dva ili više nastavnika, domaćih i/ili gostujućih, između kojih se bira voditelj predmeta.

7. NAČIN PROVJERE ZNANJA

Završna provjera znanja iz svakog nastavnog predmeta se vrši pojedinačno nakon što bude izvedena nastava predviđena programom tog predmeta. Završna provjera znanja se vrši pojedinačno, usmeno ili pismeno, javna je i organizuje se pred nastavnikom koji je izvodio nastavu (voditeljem predmeta).

8. MAGISTARSKI RAD

Magistarski rad je rezultat samostalnog naučnog rada studenta, kojim se sistematiziraju postojeća naučna znanja i daje doprinos novim naučnim saznanjima.

Student je dužan da u toku trećeg semestra odabere temu za izradu magistarskog rada u skladu sa svojim opredjeljenjem za rad u nauci.

Prijedlog teme sadrži: predmet i cilj istraživanja, osnovne hipoteze od kojih se u istraživanju polazi i metode koje se mogu primjenjivati.

Prijava teme se podnosi NNV Fakulteta uz pozitivno mišljenje Vijeća postdiplomskog studija i uz pismenu saglasnost predloženog mentora ( i komentora).

9. ZVANJE I AKADEMSKI STEPEN

Odbranom magistarske teze student stiče stručnu spremu osmog stepena i naučni stepen magistra poljoprivrednih nauka.

10. FINANSIJSKI ASPEKT

Struktura plaćanja
 
Prvi semestar 1.200 KM
Drugi semestar 1.200 KM
Treći semestar 1.200 KM
Izrada magistarskog rada 2.400 KM
UKUPNO 6.000 KM
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.