FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
O Fakultetu
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Naučni skupovi
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

jan
20

KONKURS za prijem nastavnika

Konkursi
Na osnovu člana 34. Okvirnog Zakona o Visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ( „Službeni glasnik BiH" broj: 59/07), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Agromediteranskog fakulteta Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru broj: 230-1-53-1/11, od 20.01.2011. godine , raspisuje se
 
K O N K U R S
 
Za prijem nastavnika u sva nastavna zvanja na predmete «Cvjećarstvo» i «Pejzažna arhitektura» (jedan izvršilac).
Uz prijave na Konkurs kandidati su obavezni priložiti sljedeće dokumente:
- Diplomu doktorsku (ovjerenu kopiju),
- Rodni list, ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija),
- Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija),
- Odluku o izboru u nastavno zvanje (ovjerena kopija),
- Uvjerenje o nekažnjavanju, original ili ovjerena kopija ( izdaje nadležan Sud ).
 
Pored općih uslova propisanih zakonom, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Okvirnim Zakonom o Visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ( „Službeni glasnik BiH" broj: 59/07) i Statutom Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru (koji se nalazi na web stranici Univerziteta – http://www.unmo.ba/).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
USRC Midhad Hujdur-Hujka,
Agromediteranski fakultet Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru
sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS".
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Kontakt telefon: 00 387 36 571 388.
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.